"Prarthanapoo" 

 

Asha Nelson, Dubai

 

Play Vishudha Yudha by Asha & Ajith 
Play Kanneeru Thoratha by Asha
Play Kanya Thanaya by Ajith   
Play Nanma Than by Asha & Ajith
Play Prarthanapoovay by Sasi & Asha
Play Naadha Kaniyaname by Asha
Play Manam Vingi by Vinod & Asha 
Play Kanya Thanaya by Baby Hesley 
Play Kankaluyarthunnu by Asha