"Swar Sagar"

Dr. John Johnson Kurian, USA

About the album

e-mail

 

Play Jag mem milat
Play Intro
Play Prabhu jee
Play Nazar utha kar
Play Kaun ye jo
Play Saare Jahan mem
Play Mujh papi se
Play Param pavitra
Play Prabhu Apne prem se
Play Koi nahi prabhu
Play Aao kare mil kel